این روز ها با توجه به پیشرفت علوم نیاز بیشتری به فناوری در همه زمینه ها مشاهده شده که و پیشرفت فناوری اطلاعات در کنار این علوم لازمه موفقیت در هر زمینه کاری می باشد . لذا این مجموعه با در نظر گرفتن نیاز های هر مجموعه اقدام به طراحی و پیاده سازی نیاز های آن مجموعه در بستر شبکه کرده و از این رو با مرتفع کردن همه نیاز ها با بهترین کیفیت قیمتی متناسب با آن و امکان گستردگی در شبکه را فراهم سازد.